แผนกประเมินผลและทะเบียนประวัติ กอ.วพม.

แผนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ วพม. ปีการศึกษา 2566

กำหนดการ

รายวิชา
ที่รับการทวนสอบฯ

คลิกดูรายละเอียด

ร่วมสังเกต

อาจารย์ร่วมสังเกต
การทวนสอบฯ

คลิกจองวัน

รายชื่อ

ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์
ทวนสอบฯ

คลิกดูรายละเอียด